تبلیغات در واتساپ و تلگرام را به تبلیغات نو بسپارید

با کمترین تعرفه و بیشترین بازدهی

با تبلیغ در پیام رسان های واتساپ و تلگرام——–کسب و کار خود را متحول کنید———– فروش خود را دو برابر کنید

تبلیغ در واتساپ

ارسال تبلیغات شما در پی وی افراد

ارسال پیام تبلیغاتی شما در پی وی اشخاص در واتساپ میتواند به مراتب بازدهی بیشتری را نسبت به ارسال تبلیغات در گروه ها داشته باشد. چرا که شما دارید تبلیغات خود را بصورت مستقیم به شخص مورد هدف ارسال میکنید.

تبلیغ در تلگرام

ارسال تبلیغات شما در پی وی و گروه های تلگرام

با بسته های ارسال تبلیغات در تلگرام پیام تبلیغاتی خود را به پی وی هزاران نفر ارسال کنید. کاربران خود را به صورت مستقیم در تلگرام هدف قرار دهید.

بسته های تبلیغات در پی وی واتساپ

پلن A

1000 ارسال

50,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-لینک
 • قیمت هر ارسال 50 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن B

3000 ارسال

135,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-لینک
 • قیمت هر ارسال 45 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن C

6000 ارسال

240,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-فیلم-لینک
 • قیمت هر ارسال 40 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن D

10000 ارسال

360,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-فیلم-لینک
 • قیمت هر ارسال 50 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور

بسته های تبلیغات در پی وی تلگرام

پلن A

1000 ارسال

65,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-لینک
 • قیمت هر ارسال 65 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن B

3000 ارسال

180,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-لینک
 • قیمت هر ارسال 60 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن C

6000 ارسال

330,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-فیلم-لینک
 • قیمت هر ارسال 55 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور ×

پلن D

10000 ارسال

500,000 تومان
 • بانک شماره موبایل دیوار
 • بانک شماره موبایل شیپور
 • مشاوره متن تبلیغاتی
 • امکان ارسال متن-عکس-فیلم-لینک
 • قیمت هر ارسال 50 تومان
 • جمع آوری اختصاصی شماره موبایل دیوار-شیپور